Gratis verzending vanaf €75

Voor 15.00 uur besteld levering 1 – 2 werkdagen

Cadeau vanaf € 99

 

Algemene Voorwaarden

Gegevens:

Beauty Clinic Tiel 

Sint Angietenstraat 7,

4001 NB Tiel

KvK: 70197075 

info@beautyclinictiel.nl

06 – 11264156

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Clinic Tiel en een cliënt waarop Beauty Clinic Tiel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning Praktijk

2.1 De specialist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialist worden verteld.

2.3 Beauty Clinic Tiel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 De specialist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Clinic Tiel melden.

3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Clinic Tiel het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 

3.5 Beauty Clinic Tiel moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.6 Als er binnen een termijn van een week een nieuwe afspraak wordt gemaakt en nagekomen wordt, vervalt de facturatie van artikel 3.2.

3.7 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4: Persoonsgegevens en Privacy

4.1 De cliënt voorziet de specialist bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. 

4.2 De specialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt in een digitale klantenbestand. 

4.3 De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.4 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

4.5 Voor gedetailleerd informatie zie privacy verklaring op de website.

Artikel 5: Betaling

5.1 Beauty Clinic Tiel vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website www.beautyclinictiel.nl , de prijzen op het moment van online boekingen zijn leidend. 

5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

5.3 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen.

5.5 Betaling van facturen aan Beauty Clinic Tiel dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Beauty Clinic Tiel aan te geven wijze.

5.6 Opdrachtgever is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen dat Beauty Clinic Tiel rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht.

5.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Beauty Clinic Tiel maakt in het kader van de incasso van een vordering op de opdrachtgever, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Annuleringen / afbreken behandelingen

6.1 Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door cliënt, of indien de cliënt niet verschijnt, worden door Beauty Clinic Tiel volledig in rekening gebracht.

6.2 Bij een afspraak wordt gereserveerde tijd speciaal voor cliënt vrij gehouden. Mocht cliënt te laat op de afspraak zijn dan gaat deze tijd van de behandelingsduur af. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel berekend.

6.3 Beauty Clinic Tiel zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

6.4 Bij het voortijdig afbreken door wat voor reden dan ook van de door Beauty Clinic Tiel aangeboden behandelingen biedt Beauty Clinic Tiel onverplicht de mogelijkheid tot ruilen. Dit geeft cliënten de mogelijkheid een nog niet volledig gebruikt behandelingstegoed via een door ons te verstrekken tegoedbon om te wisselen voor een andere behandeling of voor door ons aangeboden producten.

6.5 Retournering van reeds gedane (aan)betalingen voor behandelingen of creditering van openstaande facturen voor aangevraagde behandelingen is niet mogelijk.

6.6 Producten die zijn aangekocht in de winkel kunnen, met aankoopbewijs, binnen 14 dagen na aankoop worden geruild in de kliniek. Wanneer deze niet worden geruild, retourneert Beauty Clinic Tiel niet de aankoopwaarde maar verschaft bij retournering een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.

Artikel 7: Aanbiedingen 

Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met loyaliteitsprogramma of andere kortingsprogramma’s of -acties.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

6.1 Beauty Clinic Tiel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

6.2 Beauty Clinic Tiel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de kliniek.

Artikel 9: Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Clinic Tiel

7.2 Beauty Clinic Tiel moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beauty Clinic Tiel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal de praktijk het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

7.5 Indien Beauty Clinic Tiel en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Klachten afhandeling via de klachtenloket zorg.

Als beroep lid van de Klachtenloket Zorg voldoet Beauty Clinic Tiel aan de geldende eisen en voorwaarden qua klachtenreglement. Mocht u een klacht hebben waar na overleg niet uitkomen of die u niet direct met ons wilt bespreken, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenfunctionaris van de klachtenloket zorg door contact op te nemen. 

Het secretariaat geeft de ontvangen informatie rechtstreeks door aan de interne klachtenfunctionaris die contact met u opneemt. De klachtenfunctionaris ondersteunt bij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.

Artikel 10: Garantie

8.1 De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

8.2 Beauty Clinic Tiel ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting.

8.3 In goed overleg met de cliënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is.

8.4 Beauty Clinic Tiel aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

Artikel 11: Beschadiging en diefstal

9.1 Beauty Clinic Tiel heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, accessoir, apparatuur of producten beschadigt.

9.2 Beauty Clinic Tiel meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12: Behoorlijk gedrag

10.1 De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

10.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialist het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10.3 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

10.4 Uit voorzorgsmaatregel géén kinderen onder de 12 jaar toegestaan.

11.5 Gelieve geen extra bezoek mee te nemen in verband met de vereiste concentratie, die wij nodig hebben voor de behandeling.

Artikel 13: Recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen Beauty Clinic Tiel en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Clinic Tiel.

11.3 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

11.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

11.5 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 14: Webwinkel

12.1 Op productverkopen via de webwinkel van Beauty Clinic Tiel, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

12.2 Daar waar deze algemene voorwaarden afwijken zie retourbeleid op de website.

Artikel 15: Cadeaubon

13.1 Deze is niet inwisselbaar tegen contant geld en dient in één keer gebruikt te worden.

13.2 geldigheidsduur is 2 jaar geldig na uitgiftedatum.

13.3 geldig op alle producten en behandelingen, m.u.v. injectables en PMU behandelingen.

Artikel 16: Content

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Beauty Clinic Tiel is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen op de website van Beauty Clinic Tiel zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Back to top
Dit is van de cadeaubonnen: